Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 sierpnia 2019

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa („Polityka”) opisuje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych do i przez Clearly Basics Americas LLC i jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Clearly Basics”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Do Polityki mają zastosowanie następujące definicje:

​„Konto ” oznacza konto osobiste, które rejestrujesz u nas; ​„Dane osobowe” oznaczają takie dane osobowe, które podajesz i mogą być użyte do Twojej identyfikacji (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia lub adres) i które odnoszą się do (a) Twojej przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości fizycznej lub psychicznej zdrowie lub stan, (b) świadczenie Ci opieki zdrowotnej lub (c) Twoja przeszła, obecna lub przyszła opłata za świadczenie opieki zdrowotnej;

​„Platforma” oznacza naszą platformę technologiczną i inne usługi które mogą obejmować naszą witrynę internetową pod adresem https://tryclearly.com („Witryna”) oraz Chatbota o nazwie Clara („Chatbot”) oraz inne usługi lub aplikacje obsługiwane przez osoby trzecie, w tym „Facebook Messenger”, „Salesforce.com” oraz „Paypal”;

Korzystanie z Platformy podlega Polityce. Polityka stanowi wiążącą umowę między Tobą a nami. Tak więc, korzystając z Platformy, potwierdzasz, akceptujesz i zgadzasz się z Polityką i jesteś nimi związany.

Zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej w zakresie Polityki. Jeśli nie możesz zaakceptować lub nie chcesz być związany żadną Polityką, nie korzystaj z Platformy.

​Polityka nie ma zastosowania do żadnej innej strony internetowej lub aplikacji osób trzecich w ramach Platformy. Korzystanie z takiej strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej podlega polityce prywatności strony trzeciej.

​Oprócz Polityki, ustanowiliśmy Warunki świadczenia usług, które regulują korzystanie z Platformy. Kopię Warunków korzystania z usługi można znaleźć TUTAJ.

1. ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Platformy będzie wymagało od Państwa dobrowolnego podania nam pewnych informacji, w tym Danych osobowych.

​ Możemy wykorzystywać i ujawniać Dane Osobowe (w tym stronom trzecim) w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Takie wykorzystanie i ujawnienie może obejmować między innymi następujące czynności:

Obsługę, ulepszanie lub analizowanie korzystania z Platformy;Weryfikację Twojej tożsamości jako posiadacza Konta;Administrowanie Kontem lub przetwarzanie płatności;Komunikowanie się z Tobą na temat Platformy i Produktów;Reagowanie na wymogi prawne lub regulacyjne, nakazy sądowe lub wezwania;Ułatwianie negocjowania wszelkich fuzji, finansowania, przejęć, upadłości, rozwiązania, transakcji lub postępowania obejmującego sprzedaż, przeniesienie, zbycie lub ujawnienie całości lub części naszą działalność gospodarczą lub aktywa innej osobie lub podmiotowi; Wypełnienia któregokolwiek z naszych innych zobowiązań zgodnie z wymogami prawa; and Badania medyczne, w szczególności dotyczące skóry wyłącznie do celów medycznych i kosmetycznych.

Ponadto, gdy odwiedzasz Stronę lub korzystasz z Konta, możemy zbierać informacje techniczne i nawigacyjne. Informacje te mogą być wykorzystywane na przykład do ostrzegania o problemach ze zgodnością oprogramowania lub mogą być analizowane w celu poprawy projektowania i funkcjonalności stron internetowych. ​

2. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Platforma może zawierać strony osób trzecich, których praktyki dotyczące informacji, prywatności i bezpieczeństwa mogą być inne niż nasze. Nie mamy kontroli nad informacjami, które są przesyłane lub gromadzone przez te strony trzecie.

W przypadku jakichkolwiek płatności na rzecz nas zostaniesz przekierowany do witryny strony trzeciej, aby podać informacje w celu sfinalizowania transakcji w związku z Platformą. W takich przypadkach wszelkie informacje, które przekazujesz takim witrynom stron trzecich bezpośrednio takiej stronie trzeciej, będą podlegać obowiązującej polityce prywatności i warunkom świadczenia usług przez stronę trzecią.Na przykład Paypal („Paypal”) świadczy dla nas usługi przetwarzania płatności stron trzecich. Polityka prywatności Paypal może różnić się od naszej. Wszelkie informacje, które przesyłasz do Paypal, będą podlegać ich polityce prywatności.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAK STRONY TRZECIE OBCHODZĄ SIĘ Z DANYMI OSOBOWYMI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANĄ W KAŻDEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ OSÓB TRZECICH W CELU WIĘCEJ INFORMACJI. MY I NASI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, KONSULTANCI, PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z DOKŁADNOŚCIĄ, JAKOŚCIĄ, DOSTĘPNOŚCIĄ, NIEZAWODNOŚCIĄ LUB BEZPIECZEŃSTWEM WITRYN OSÓB TRZECICH. MY I NASI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, KONSULTANCI, PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE LUB UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK PODMIOTY TRZECIE, JEŚLI UDZIELIMY TAKICH INFORMACJI OSOBOWYCH.

DOSTĘP, POPRAWIANIE, AKTUALIZACJA I USUWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz uzyskać dostęp i aktualizować niektóre informacje lub dezaktywować swoje Konto na stronie profilu Konta po zalogowaniu się na Konto. Ponadto możesz w dowolnym momencie złożyć wniosek o dostęp, poprawienie lub aktualizację danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie, kontaktując się z nami pod adresem hello@tryclearly.com, w tym prośby o:

Sprawdź i skopiuj dane osobowe.Zmień dane osobowe.

Dołożymy uzasadnionych starań, aby niezwłocznie odpowiedzieć na wszystkie takie właściwe żądania. Możemy nałożyć opłatę za koszty związane z Twoją prośbą. Nie będziemy weryfikować, modyfikować ani w inny sposób zmieniać żadnych Danych osobowych bez Twojej prośby lub zgody, z wyjątkiem błędów lub modyfikowania jakichkolwiek nieistotnych informacji w dowolnym momencie.

Możesz w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie Dane osobowe. Bezzwłocznie zastosujemy się do wszystkich takich żądań, z zastrzeżeniem zachowania wymaganego przez obowiązujące prawo lub w inny sposób. Kiedy usuniemy Dane osobowe, zostaną one usunięte z aktywnej bazy danych, ale mogą pozostać w naszych archiwach; możemy również zachować i nadal wykorzystywać Twoje inne informacje, które nie są danymi osobowymi. Ponadto, w zakresie, w jakim Dane osobowe zostały ujawnione stronom trzecim, możemy nie być w stanie uzyskać dostępu do takich Danych osobowych lub spowodować usunięcia lub modyfikacji takich Danych osobowych przez odpowiednie strony trzecie.

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII

Serwis posiada pewne funkcje, które są dostępne wyłącznie za pomocą plików cookie i innych mechanizmów śledzenia użytkowników (łącznie „Cookies”). Możesz zdecydować się na odrzucenie plików cookie, jeśli pozwala na to Twoja przeglądarka. W takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z takich funkcji w Witrynie.

4. PONIŻEJ WIEKU

Jeśli masz mniej niż siedemnaście (17) lat, Twój rodzic lub opiekun prawny będzie musiał upoważnić nas do gromadzenia Danych osobowych. Twój rodzic lub opiekun może przejrzeć i zażądać usunięcia Danych osobowych zgodnie z Polityką.

5. CESJA

W przypadku fuzji, przejęcia, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia znacznych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, możemy przenieść, sprzedać lub scedować na osoby trzecie prawa związane z Twoją relacją z nas, w tym między innymi Twoje Konto i Dane Osobowe, które podajesz lub które zostały nam przekazane w Twoim imieniu. Takie osoby trzecie przejmą prawa i obowiązki wynikające z Polityki.

6. ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub aktualizowania warunków Warunków i Warunków Dodatkowych w dowolnym czasie, jaki uznamy za stosowny. Jeśli zmienimy warunki Warunków, opublikujemy nowe Warunki w Witrynie lub Platformie, a Ty zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że takie publikacje stanowią dla Ciebie powiadomienie o nowych Warunkach.Jeśli sprzeciwisz się jakimkolwiek zmianom w Warunkach, nie korzystaj ani nie kontynuuj korzystania z Platformy Twój ciągły dostęp do Platformy i korzystanie z niej oznacza potwierdzenie i akceptację wszelkich takich zmian w Warunkach oraz zgodę na ich związanie.

PYTANIA

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki, skontaktuj się z nami pod adresem hello@tryclearly.com

.

American Express Generic Generic Generic PayPal Shop Pay