Warunki korzystania

Obowiązuje od 1 sierpnia 2019

1. WPROWADZENIE

Clearly Basics Americas LLC („Clearly Basics”) to firma z siedzibą w USA. Clearly Basics zapewnia platformę technologiczną („Platforma”) oraz gamę kosmetyków („Produkty”). W przypadku Platformy firma Clearly Basics korzysta ze swojej witryny internetowej tryclearly.com („Witryna”), Chatbota o nazwie Clara („Chatbot”) oraz innych usług lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym „Facebook Messenger”, „WhatsApp”, „ Salesforce.com”, „Authorize.net”, „Adyen” i „Omise”. Firma Clearly Basics udostępnia ogólne informacje dotyczące swoich Produktów. Clearly Basics nie zapewnia konsultacji medycznych za pośrednictwem Platformy. Firma Clearly Basics sama w sobie nie jest dostawcą usług medycznych ani opieki zdrowotnej. Nie jest też agentem żadnego lekarza. Korzystanie z Platformy podlega warunkom („Warunki”) określonym w niniejszej Witrynie. Warunki stanowią wiążącą umowę między Tobą a Clearly Basics i jej podmiotami powiązanymi (razem „my”, „nas” lub „nasz”). Tak więc, korzystając z Platformy, potwierdzasz, akceptujesz i zgadzasz się z Warunkami i jesteś nimi związany. Możesz używać Platformy do przeglądania Witryny, rejestracji konta („Konto”), przekazywania nam swoich danych osobowych i/lub kupowania i/lub korzystania z oferowanych przez nas Produktów. Zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej w sprawie Warunków. Jeśli nie możesz zaakceptować lub nie chcesz być związany którymkolwiek z Warunków, nie korzystaj z Platformy.

2. USŁUGI I PRODUKTY STRON TRZECICH

Korzystanie z jakichkolwiek innych usług lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie i/lub oferowanie produktów lub usług przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy są one częścią Platformy , podlega warunkom takiej osoby trzeciej. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z takich usług i/lub zakupów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty lub treści tych innych stron trzecich. Jeśli nie możesz zaakceptować lub nie chcesz być związany tymi odpowiednimi warunkami, w tym między innymi warunkami Facebooka, WhatsApp i Salesforce dostarczonymi przez każde z nich dla ich usług i aplikacji, nie korzystaj z Platformy.

3. PONIŻEJ 17 lat

Jeśli masz mniej niż siedemnaście (17) lat, przed skorzystaniem z Platformy uzyskaj pisemne upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagamy takiej autoryzacji przed skorzystaniem z Platformy.

4. TWOJE GWARANCJE

Korzystając z Platformy w jakikolwiek sposób, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się do nas, co następuje:

Przeczytałeś i zrozumiałeś Regulamin i akceptujesz Regulamin. informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne i będą tak stale przechowywane; i rozumiesz, co następuje: Sami nie jesteśmy dostawcą usług medycznych ani opieki zdrowotnej. Nie jesteśmy również agentem żadnego lekarza. Ani my, ani Platforma nie zastępują osobistego leczenia lub porady lekarza. Ani my, ani Platforma nie służą do udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie i dobre samopoczucie oraz nigdy nie należy zwlekać z zasięgnięciem porady lekarza z powodu jakichkolwiek informacji dostarczonych przez nas, Platformę i/lub Produkty (lub pominięcie takich informacji). Należy zawsze zachować poufność swojego Konta i hasła i nie udostępniać ich nikomu .Podczas korzystania z Platformy nie wolno naruszać żadnych praw własności intelektualnej innej osoby. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe lub znaki logo („Znaki”) będące naszą własnością na Platformie. Użytkownik powinien korzystać z Platformy zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa i nie wyrządzać szkody innym osobom w jakikolwiek sposób w dowolnym czasie.5. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Płatności Opłat należy dokonywać za pośrednictwem Authorize.net, Adyen i Omise, naszej zewnętrznej usługi przetwarzania płatności.Upoważniasz nas do obciążania Cię za pośrednictwem tych platform Opłatami w miarę ich należności

6. OTWARCIE NOWEGO KONTA

Aby korzystać z Platformy, należy zarejestrować Konto dla siebie. Wszystkie dane osobowe, które podajesz w celu zarejestrowania Konta, będą podlegać naszej Polityce prywatności.

7. ZAKOŃCZENIE

Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres hello@tryclearly.com. Po otrzymaniu powiadomienia e-mailem rozpatrzymy Twoją prośbę o wypowiedzenie w ciągu 5 dni roboczych. Możemy zamknąć Twoje Konto zgodnie z niniejszymi Warunkami w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu. Po rozwiązaniu będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trzech lat, chyba że prawo Stanów Zjednoczonych wymaga dłuższego okresu, po którym mogą zostać zniszczone. Postanowienia paragrafów od 4 do 10 Warunków pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy zgodnie z Warunkami z jakiegokolwiek powodu. Nasze (i naszych licencjodawców) prawa własności (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) do Platformy i Znaków pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania działania Platformy z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej, jeśli skorzystamy z naszego prawa do zmiany lub zaprzestania działania Platformy.

8. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PLATFORMY I PRODUKTÓW NA WYŁĄCZNE WŁASNE WŁASNOŚĆ I RYZYKO. PLATFORMA I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE PLATFORMA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE PLATFORMA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB BEZ BŁĘDÓW; ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI CO DO WYNIKÓW UŻYTKOWANIA PLATFORMY ANI ŻE USTERKI PLATFORMY ZOSTANĄ USUNIĘTE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, PRODUKTY LUB USŁUGI UZYSKANE W RAMACH KORZYSTANIA Z PLATFORMY SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE RYZYKO I UZNANIE ORAZ ŻE BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z ICH KORZYSTANIA. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS LUB NA PLATFORMIE NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE UDZIELONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OBRAZY LUB OBRAZY GRAFICZNE, OPISY LUB INNE TREŚCI PLATFORMY SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, AKTUALIZOWANE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INTERNET, PASMO DANYCH ANI SYGNAŁ TWOJEGO KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE PLATFORMA JEST ODPOWIEDNIA LUB DOSTĘPNA DO UŻYTKU W MIEJSCACH POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI. W ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB KONTA.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, KONSULTANCI, PRZEDSTAWICIELE LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WZAJEMNE PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, KORZYSTANIA, DANYCH LUB INNYCH STRATY NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI TAKIE STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE, WIEDZIEŁY LUB POWINNY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI BRAK ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEJ NAPRAWY), WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB PRODUKTÓW LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD CZY TAKIE SZKODY SĄ PODSTAWOWE UMOWĄ, CZYNNYM (W TYM ZANIEDBANIA I ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI), GWARANCJI, GWARANCJI,JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PLATFORMY, PRODUKTÓW LUB WARUNKÓW, JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY I/LUB PRODUKTÓW, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB Z NIMI ZWIĄZANE PLATFORMA I/LUB PRODUKTY OGRANICZA SIĘ DO (I) ZAGŁĘBNEJ KWOTY OPŁAT FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB (II) STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 US), KTÓRE JEST NIŻSZE.

10. ODSZKODOWANIE I ZWOLNIENIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas, naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, konsultantów, przedstawicieli i agentów oraz innych użytkowników i odwiedzających Platformę przed wszelkimi i wszystkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty, koszty, wydatki, opłaty osób trzecich (w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe), które takie strony mogą ponieść w wyniku lub wynikających z lub związanych z (a) wszelkimi informacjami, które prześlesz , publikować lub transmitować za pośrednictwem Platformy, (b) korzystanie przez Ciebie z Platformy i/lub Produktów, (c) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Warunków, (d) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, lub (e) wszelkie wirusy, robaki, bomby zegarowe, anulowania lub inne podobne szkodliwe lub szkodliwe procedury programowania wprowadzone przez użytkownika do Platformy. Zwalniasz nas i naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, konsultantów, przedstawicieli i agentów od wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód, praw, roszczeń i działań wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, obrażeń ciała, śmierci i uszkodzenia mienia , która jest bezpośrednio lub pośrednio związana lub wynika z korzystania przez użytkownika z Platformy lub Produktów.

11. ROZDZIELNOŚĆ I KONSTRUKCJA

Jeżeli sąd lub organ arbitrażowy właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie Warunków za nieważne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w pełnej mocy i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo iw żaden sposób nie zostanie naruszony, osłabiony lub unieważniony. Nagłówki w Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację Warunków.

12. CESJA

W przypadku fuzji, przejęcia, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia znacznych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, możemy przenieść, sprzedać lub scedować na osoby trzecie prawa związane z Twoją relacją z nas, w tym między innymi Twoje Konto i wszelkie dane osobowe, które podajesz lub które zostały nam przekazane w Twoim imieniu. Takie osoby trzecie przejmą prawa i obowiązki wynikające z Warunków. Warunki są wiążące i działają na korzyść naszych następców prawnych lub cesjonariuszy. Nie możesz dokonać cesji swoich praw wynikających z Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a wszelkie próby przeniesienia będą nieważne.

13. CAŁA UMOWA I ZMIANY

Od czasu do czasu możemy publikować nasze dodatkowe warunki w Witrynie lub Platformie („Warunki dodatkowe”), które są niniejszym włączone do Warunków. W przypadku konfliktu Warunki dodatkowe mają pierwszeństwo przed Warunkami. Aktualna wersja Warunków, w tym między innymi Warunki Dodatkowe, stanowią całość i wyłączną i ostateczną umowę między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i reguluje dostęp do Platformy i korzystanie z niej, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy lub ustalenia między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, zarówno pisemne, jak i ustne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub aktualizowania warunków Warunków i Warunków Dodatkowych w dowolnym czasie, jaki uznamy za stosowny. Jeśli zmienimy warunki Warunków, opublikujemy nowe Warunki w Witrynie lub Platformie, a Ty zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że takie publikacje stanowią dla Ciebie powiadomienie o nowych Warunkach. Jeśli sprzeciwisz się jakimkolwiek zmianom w Warunkach, nie korzystaj ani nie kontynuuj korzystania z Platformy.Ciągły dostęp do Platformy i korzystanie z niej oznacza potwierdzenie i akceptację wszelkich takich zmian w Warunkach i umowie, które są nimi wiążące

14. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ważność, interpretacja, konstrukcja i wykonanie Warunków podlegają prawu Stanów Zjednoczonych, bez stosowania zasad kolizji praw. Strony zgadzają się na osobistą i rzeczową jurysdykcję i właściwość sądów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych dla wszelkich działań związanych z Warunkami.

PYTANIA

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem hello@tryclearly.com lub napisz do nas na adres:

Wyraźnie Basics Americas LLC
1500 W. Main Street #542
Carrboro, NC 27510

.

American Express Generic Generic Generic PayPal Shop Pay